بررسی تاثیرجایگاه‌یابی مجدد برند درعملکرد برند در بازارهای بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 مربی،گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازرگانی بین المللی، مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش به منظور تاثیر جایگاه­یابی مجدد برند بر عملکرد برند در بازارهای بین المللی بررسی و با توجه به دو رویکرد تطابق و استانداردسازی در جهانی سازی انجام گرفته است. برای این منظور از شرکت های صادرکننده در بین صد برند برتر ایران استفاده گردید. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از تحلیل مسیر در رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که جایگاه یابی مجدد برند بر عملکرد برند در بازارهای مختلف تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این شرکت ها برای موفقیت در بازارهای جهانی می بایست سطحی از استانداردسازی و تطابق را به هنگام جایگاه یابی برای برند خود در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها