بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

2 استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران.

3 . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد . ایران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطۀ عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی می باشد. در این زمینه سعی شده است تا رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی(عدالت توزیعی،عدالت رویه ای،عدالت مراوده ای) را با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی(وظیفه شناسی،وجدان کاری،فضیلت مدنی،احترام و تکریم،نوع دوستی) بررسی و آزمون نماید. آمار جامعه مورد مطالعه 200 نفراست که، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 132 نفر که از روش نمونه­گیری تصادفی ساده جهت انتخاب شرکت کنندگان صورت گرفت. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و رفتار شهروندی پادساکف انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با شاخص‌های آمار توصیفی شامل فراونی، کمینه و بیشینه نمرات، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و آزمون  t مستقل انجام گرفت. با توجه به پاسخ فرضیه اصلی این پژوهش که با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده است گویای آن است که میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تائید فرضیه اصلی بدین معنی است که با افزایش عدالت سازمانی، میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز افزایش می‌یابد که در رضایتمندی و بهبود عملکرد و زندگی کاری با نشاط بی تأثیرنخواهد بود.

کلیدواژه‌ها