بررسی رابطه بین توانمند سازهای مدل تعالی سازمانی EFQM وعملکرد آموزش و پرورش جغتای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد نیشابور

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

موضوع تحقیق حاضر بررسی ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش جغتای بر اساس مدل EFQM می­باشد. در این تحقیق 5 بعد از ابعاد مدل تعالی سازمانی ایی اف کیو ام شامل: رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، شراکت­ها و منابع، و فرآیندها در آموزش و پرورش جغتای مورد ارزیابی قرار گرفت. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد که آلفای کُرنباخ بدست آمده آن95%می­باشد. جامعه آماری این تحقیق معلمان، معاونین، مدیران و پرسنل اداری آموزش و پرورش جغتای جامعه آماری ما را تشکیل می­دهند که به صورت تصادفی ساده تعداد104نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق، آمار توصیفی می­باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار spss انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد بین تعالی سازمانی و عملکرد آموزش و پرورش رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه سایر مؤلفه­ها را تایید می­نماید. نتایج کلی تحقیق بیانگر این است که 47%از تغییرات عملکرد تحت تاثیر مدل تعالی سازمانی می­باشد.

کلیدواژه‌ها