نقش ارتباطات سیاسی بر رابطه ترکیب هیئت مدیره با اهرم مالی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین/دانشکده حسابداری و مدیریت

2 حسابداری. موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف این مقاله، بررسی رابطه ترکیب هیئت مدیره با اهرم مالی در شرکت­های دارای ارتباطات سیاسی است. برای این منظور از الگوی چند معیاره به روش تاپسیس و وزن­دهی به روش شاخص آنتروپی برای اندازه­گیری سیاسی بودن شرکت­ها استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه­های پژوهش از مدل رگرسیونی و برای برآورد های الگوها از نرم افزار  استفاده شده است. در این پژوهش در مجموع 120 شرکت به عنوان نمونه در نظر گرفته شده، که کلیه این اطلاعات با استفاده از داده­های بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 11 ساله (1380-1390) تهیه گردیده است. یافته­های حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که در شرکت­هایی که دارای ارتباطات سیاسی زیاد یا کمی هستند بین اهرم مالی و ترکیب هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. بنابراین آن دسته از شرکت­هایی که تبعیت بیشتری از قوانین و مقررات دولت می­نمایند (ارتباطات سیاسی زیاد) و یا تبعیت کمتری می­نمایند (ارتباطات سیاسی کم) به عنوان عامل تعیین کننده ریسک مالی قلمداد نمی­گردد.

کلیدواژه‌ها