شناسایی و امتیاز‌دهی موانع اجرای تصمیمات راهبردی در مدیریت شرکت‌های پیمانکاری بخش ساختمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران کد پستی: 19395-3697

2 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور،کرج، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی موانع اجرای تصمیمات راهبردیشرکت‌های پیمانکاری فعال در بخش ساختمانی است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. ابتدا با مرور جامع ادبیات موضوع و استفاده از نظر خبرگان، 16 عامل به عنوان موانع اجرای تصمیمات راهبردی شناسایی شدند. در گام بعدی و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، 14 عامل به عنوان موانع اجرای تصمیمات راهبردی، شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از داده‌های حاصل از پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری، اصلی‌ترین موانع که شامل 10 مورد بودند از میان این موانع اولیه استنتاج شدند. سپس اقدام به رتبه‌بندی این موانع با استفاده از آزمون آماری فریدمن شد. پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده که شامل 32 سؤال می‌باشد. جهت اجرای تحقیق، تعداد 96 پرسشنامه توزیع شد که از این میان، تعداد 88 پرسشنامه برگشت داده شد. همچنین روش نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. جهت آزمون پایایی پرسشنامه‌، از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 3/83 درصد شد. نتایج نشان می‌دهد با کنترل موانع اجرای تصمیمات راهبردی، می‌توان احتمال شکست در اجرای تصمیمات راهبردی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها