اثر ویژگی های جمعیّت شناختی و سبک زندگی بر پذیرش نوآوری محصولات جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی(واحد رشت)

3 مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

شرکت ها احساس می­کنند که مجبورند نوآوری را در فواصل مکرّر برای برآوردن تقاضای مربوط به مصرف­کنندگان خود روانه بازار کنند. محصولات جدید اغلب راه خود را برای خریداران پیدا نمی­کنند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و هدف تحقیق بررسی اثر ویژگی­های جمعیّت شناختی و سبک زندگی بر پذیرش نوآوری محصولات جدیدمی­باشد. طرح تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. داده­ها توسط پژوهشگر به صورت مستقیم از مشتریان به وسیله پرسش نامه گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق محیط دانشگاه، تعداد نمونه 384  نفر از بین اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه های غرب استان مازندران می­باشد. شیوه نمونه گیری به صورت روش نمونه­گیری خوشه­ای و طبقه­ای بوده است. بررسی روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق محاسبه ی میانگین آلفای کرونباخ متغیرها که مقدار 842/0 حاصل شد، صورت پذیرفته است. نرم افزار آماری مورد استفاده در این پژوهش نیز SPSSو LISREL برای معادلات ساختاری می­باشد. نتایج تحقیق حاصل حاکی از آن است که ویژگی­هایی جمعیت شناسی سن، جنس، درآمد و اندازه خانواده بر نوگرایی مصرف کننده و پذیرش نوآوری تأثیری ندارند؛ تنها عامل تأثیر گذار تحصیلات می­باشد، به عبارتی تحصیلات بالاتر بر نوگرایی اثر مثبتی دارد. همچنین در این تحقیق تأیید شد که سبک زندگی بر نوگرایی مصرف کننده و بر پذیرش مصرف کننده و نیز نوگرایی مصرف کننده بر پذیرش نوآوری مصرف کننده تأثیر غیر مستقیم و بالایی دارند.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9
تابستان
شهریور 1393
صفحه 76-90
  • تاریخ دریافت: 20 شهریور 1392
  • تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1393
  • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 20 شهریور 1393