رابطه خطای پیش بینی سود و جابجایی مدیرعامل در شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و جابجایی مدیرعامل در شرکتها است. سود پیش بینی شده توسط مدیریت یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. اهمیت سود پیش بینی شده به میزان انطباق آن با سود واقعی شرکت بستگی دارد. افشای دقیق سود پیش بینی شده موجب افزایش اعتماد بازار سرمایه و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه نمایندگی می‌شود، لذاپیش بینی می‌شد هیئت مدیره هنگام تصمیم گیری در مورد جابجایی و یا ابقای مدیرعامل به دقت پیش بینی سود نیز توجه نمایند. نمونه تحقیق 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 - 1381 می‌باشد. آزمون فرضیه‌ها از طریق رگرسیون لجستیک انجام گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که بین خطای سود پیش بینی شده و جابجایی مدیرعامل رابطه معنا داری وجود ندارد. هم چنین نتایج نشان داد که سطح پایین عملکرد شرکت نسبت به سطح بالای عملکرد، نمی‌تواند بر رابطه بین خطای پیش بینی سود و جابجایی مدیرعامل موثرتر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 3، 3 و 4 - شماره پیاپی 10
پاییز و زمستان
دی 1393
صفحه 9-16
  • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 10 آبان 1394
  • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 10 آبان 1394