هوش فرهنگی و رابطه آن با عملکرد گروهی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

چکیده

هوش فرهنگی به درک سریع و صحیح مؤلفه‌های فرهنگی مختلف کمک می‌کند تا رفتاری متناسب با هریک از آنها بروز داده که از این طریق تعارضات بین گروهی را به حداقل رساند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کار گروهی کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می‌باشد.
جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است که تعداد آنها 844 نفر بوده و از این میان تعداد 237 نفر بعنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه و بمنظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی و نرم افزار SPSS18استفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی ابعاد هوش فرهنگی از آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی داری در سطح 1% و میزان همبستگی 564 % بین هوش فرهنگی و مؤلفه‌های آن (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) با کار گروهی کارکنان می‌باشد.
نتایج آزمون فریدمن نشان می‌دهد که از میان مولفه‌های هوش فرهنگی به ترتیب هوش فرهنگی انگیزشی، هوش فرهنگی رفتاری، هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی شناختی برای تاثیر بر عملکرد گروهی کارکنان از اولویت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات