رابطه ادراک توانمندی و بروز خلاقیت در کارکنان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای ناحیه یک استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر، با هدف مطالعه رابطه بین ادراک توانمندی و بروز خلاقیت، در کارکنان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای ناحیه 1 استان البرز انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که در آن داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش بر اساس اطلاعات مرکز انفورماتیک ادارة آموزش و پرورش ناحیة یک استان البرز برابر با 342 نفر می‌باشد که شامل 320 نفر مدرس و 22 نفر مدیر است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 173 نفر از مدرسان و 12 نفر از مدیران، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از نمونة آماری، از پرسشنامه‌های توانمندی اسپریتزر و خلاقیت تورنس که مورد تأیید صاحبنظران نیز هست، بهره گرفته شد. ضریبپایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب 0.81 و0.84 به دست آمد که نشان از پایایی بالای آن‌ها دارد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و با توجه به نرمال بودن داده‌ها، از آزمون‌ همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میان ادراک توانمندی و بروز خلاقیت کارکنان رابطة معناداری وجود دارد. همچنین بین مولفه‌های ادراک توانمندی، خودمختاری بیشترین میزان همبستگی را با بروز خلاقیت کارکنان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات