بهره‌گیری از تحلیل عاملی در ارائه مدلی از عوامل مدیریت دانش بازاریابی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین عوامل مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بانکداری ایران می­باشد. از این روی در این مقاله سعی شده است که با مطالعه مدیریت دانش بازاریابی در بین مدیران و معاونین صنعت بانکداری، مدلی مناسب جهت شناسایی عوامل مدیریت دانش بازاریابی ارائه گردد. برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق پرسشنامه 29 سوالی طراحی و به طور نمونه­گیری تصادفی بین بانک­های منطقه 8 تهران توزیع و 110 پرسشنامه بازگشت داده شد که 98 تای آن­ها معتبر و قابل استفاده بودند. نتایجاینتحقیق توسط نرم­افزار SPSS و لیزرلنشانداد عوامل مدیریت دانش بازاریابیدرصنعت بانکداریایران شامل مشتری خارجی، بازاریابی، فناوری اطلاعات، خلاقیت و نوآوری، حمایت مدیریت ارشد و مشتری داخلی می­شود. حمایت مدیریت ارشد اصلی­ترین عامل و فناوری اطلاعات به عنوان آخرین عامل در پیاده سازی مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بانکداری شناخته شد. حمایت مدیریت ارشد به عنوان اولین عامل گویای اهمیت و جایگاه نگرش و دیدگاه­های مدیریتی در پیاده­سازی مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بانک­داری را گوش­زد می­نماید که می­تواند شرایط وجود عوامل دیگر را نیز مهیا نموده و موانع و محدودیت­ها را رفع نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات