رابطه هوش های چندگانه (هاوارد گاردنر) و مهارت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران مقطع متوسطه شهرستان مانه و سملقان

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش‌های چندگانه هاوارد گاردنر (هوش میان فردی، ،هوش حرکتی/جسمانی، هوش بصری/فضائی) و مهارت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران شهرستان مانه و سملقان می‌باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل 200 نفر بوده که تعداد127 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد، در گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش‌های چندگانه و مهارت تفکر استراتژیک استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش‌های چندگانه 893/0 و برای پرسشنامه مهارت تفکر استراتژیک944/0 بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش‌های چندگانه و مهارت تفکر استراتژیک مدیران و دبیران متوسطه شهرستان مانه و سملقان رابطه معناداری وجود دارد. یعنی هوش چندگانه در ایجاد و ارتقاء تفکراستراتژیک سازمانی اهمیت بسزایی دارد و با ارتقاء هوش چندگانه، تفکراستراتژیک نیز ارتقاء می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 3، 3 و 4 - شماره پیاپی 10
پاییز و زمستان
دی 1393
صفحه 57-66
  • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1393
  • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1394
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 05 خرداد 1394