عملکرد تاثیرگذاری عرضه های اولیه سهام بر افزایش شاخص بورس اوراق بهادار تهران بین تاریخهای 16/09/1387– 16/09/1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی عملکرد تاثیرگذاری سهام عرضه های اولیه ([1]IPO) بر رشد شاخص بورس اوراق بهادار در مقایسه با سایر سهام موجود در بورس ([2]OSD) در بازه زمانی تحقیق می‌باشد تا از این طریق فرصتها و یا تهدیدهای سرمایه‌گذاری بر روی این سهام تازه وارد به بورس در دوره‌های مختلف بعد از ورودشان به این بازار شناسایی گردد. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق توصیفی علی، از نظر نتیجه یک تحقیق کاربردی، از نظر نوع داده‌ها یک تحقیق کمی و از نظر محل اجرا یک تحقیق کتابخانه‌ای می‌باشد. بازه زمانی پژوهش، یک بازه زمانی پنج ساله بعد از تاریخ تغییر فرمول محاسبه شاخص بورس[3] بوده و جامعه آماری نیز شامل 22 شرکت از شرکتهایی است که سهام شان در بازه زمانی تحقیق برای اولین بار در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مورد معامله قرار گرفته اند.
 در راستای تحقق اهداف پژوهش، یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی جهت بررسی موضوع در کل بازار و همچنین در هر گروه صنعت، تدوین شد. داده‌های آماری تحقیق (داده‌های مربوط به معاملات سهام هر شرکت) بوسیله نرم افزار ره آورد نوین 3 از آرشیو اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و بعد از ترکیب دادها با یکدیگر، جهت آزمون فرضیه‌ها با توجه به اطلاعات بدست آمده، از روش آزمون t دو نمونه‌ای در محیط نرم افزار SPSS استفاده شد که نتایج حاصل، بیانگر وجود اختلاف معنادار مثبت بین عملکرد تاثیرگذاری سهام عرضه اولیه بر شاخص کل قیمت، با سایر سهام موجود در بورس و همچنین وجود اختلاف معنادار مثبت بین عملکرد تاثیرگذاری سهام عرضه اولیه بر شاخص کل قیمت با سایر سهام موجود در گروه صنعت، در بازه‌های زمانی شش ماه و کمتر، می باشد ولی در بازه های زمانی نه ماه و بیشتر، عدم اختلاف معنادار مثبت مشاهده گردید. بنابراین به نظر می‌رسد سهام عرضه های اولیه موقعیت سرمایه گذاری مناسب‌تری نسبت به دیگر سهام را در کوتاه‌مدت[4] دارا می‌باشند و همچنین می‌توان گفت که سهام IPO در مقایسه با دیگر سهام موجود در بورس، در تغییرات شاخص بورس سهم بیشتری داشته‌اند و هر چه سرمایه شرکت IPO بیشتر باشد این اختلاف معنادار بیشتر به چشم می‌آید.[1] initial public offerring


[2]مخفف عبارت Other Stocks drawn و به معنی سایر سهام موجود (بجز سهام IPO) می‌باشد


[3] شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار


[4] کمتر از 6 ماه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 3، 3 و 4 - شماره پیاپی 10
پاییز و زمستان
دی 1393
صفحه 67-82
  • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1393
  • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1394
  • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 10 اردیبهشت 1394