تاثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر روی رشد ناشی از تامین مالی درونی و بیرونی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین/دانشکده حسابداری و مدیریت

2 موسسه آموزش عالی تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

شرکت‌ها هنگام اصلاح اشتباهات دوره‌های گذشته یا تغییر رویه‌های حسابداری باید صورت‌های مالی مقایسه‌ای را تجدید ارائه کنند. تجدید ارائه صورت‌های مالی بر مربوط بودن و قابلیت اتکای اطلاعات مالی اثر منفی دارد، با این حال، طی سال‌های اخیر تجدید ارائه صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رواج بالایی داشته است. در این پژوهش به بررسی تاثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر روی رشد ناشی از تامین مالی درونی و بیرونی شرکت‌ها پرداخته شده است. بدین منظور 75 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1392شمسی به عنوان نمونه انتخاب گردیده‌اند. برای بررسی رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون خطی چندگانه بهره برده‌ایم. نتایج حاصل از این پژوهش بصورت کلی بیانگر این است که نرخ رشد تامین مالی درونی و بیرونی در شرکت‌های دارای سابقه تجدید ارائه صورت‌های مالی نسبت به شرکت‌های فاقد سابقه تجدید ارائه کمتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات