حل یک مدل لجستیکی تحویل کالاهای اولویت دار در فاز پاسخگویی به زلزله با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش‌های MODM: مطالعه موردی شهرکرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

اتخاذ تصمیمات صحیح و انجام اقدامات مناسب و بهنگام در هر فاز از چرخه‌ی مدیریت بحران منجر به کاهش خسارات احتمالی در زمان وقوع حادثه و کاهش آسیب پذیری جامعه می‌شود. برای اتخاذ تصمیمات مناسب نیاز به ابزارهای تصمیم‌گیری است. روش‌های تصمیم‌گیری چند هدفه (MODM) از جمله روش‌هایی است که برای انتخاب بهترین گزینه موجود مورد استفاده قرار گرفته و هر روزه بر میزان و گستره استفاده از آنها افزوده می‌شود. به همین منظور در این مطالعه، دو روش جمع وزندار و روش معیار جامع، که دو روش پرکاربرد و از خانواده‌ی روش‌های تصمیم گیری چندهدفه می‌باشند، برای حل یک مدل لجستیکی چند هدفه جهت تحویل کالاهای اولویت دار در عملیات امدادرسانی بحران مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از این طریق بتوان تصمیمات مناسبی را برای تحویل کالاهای امدادی به نحوی اتخاذ نمود که مجموع نیازهای براورده نشده کالاها به حداقل ممکن رسد. هم چنین، به علت محدودیت روش دقیق در پاسخ دهی در زمان مناسب با کیفیت مناسب، مطالعه موردی در خصوص بحران زلزله در شهر کرمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشان می دهد در صورت مسیریابی بهینه وسایط نقلیه مذکور و در نظر گرفتن وسایط نقلیه مناسب می توان به تصمیم گیرندگان امر مدیریت بحران در این منطقه مورد مطالعه، جهت افزایش خدمت رسانی در هنگام بحران کمک شایانی کرد. در ضمن، در این مسأله روش معیار جامع نسبت به روش جمع وزن دار عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 4، 1 و 2 - شماره پیاپی 11
بهار و تابستان
شهریور 1394
صفحه 13-24
  • تاریخ دریافت: 01 مرداد 1395
  • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 19 آبان 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 19 آبان 1395