بررسی عوامل مؤثر بر تعیین هویت مشتری به وسیله برند و تأثیر آن بر روی وفاداری و طرفداری از برند (مطالعه موردی: برند همراه اول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 گروه خمدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

2 موسسه آموزش عالی کار واحد ایران

چکیده

این پژوهش در جهت بررسی تأثیر شش عامل (CBI) بر تعیین هویت مشتری به وسیله برند (MCI) و تأثیر شناسایی تعیین هویت یک مشتری به وسیلۀ برند (MCI) بر روی وفاداری و طرفداری مشتری از برند (MCI) می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی؛ بر حسب شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی–پیمایشی و از نوع همبستگی، و بر پایه مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 1150000 نفر و حجم نمونه معادل با 384 نفر می‌باشد. روایی به صورت صوری و پایایی براساس ضریب آلفای کرونباخ در حد خوب ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که از میان 6 عامل (CBI)، به جز شهرت برند، پنج عامل دیگر دارای تأثیر معنادار و مثبتی در تعیین هویت مشتری به وسیلۀ برند بوده‌اند و در نهایت تعیین هویت مشتری به وسیلۀ برند نیز تأثیر معناداری در افزایش وفاداری و طرفداری از برند ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات