بررسی رابطه بین ابعاد اصلی شغل و میزان تعهد سازمانی (کارکنان مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ابعاد اصلی شغل و میزان تعهد سازمانی کارکنان مراکزبهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان ( مراکز گالیکش، کلاله، مراوه تپه ) پرداخته شده است. در این راستا ابعاد اصلی شغل بر اساس الگوی الدهام و هاکمن و تعهد سازمانی بر مبنای الگوی آلن و مایر مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان ( مراکز گالیکش، کلاله، مراوه تپه ) به تعداد 581 نفر می باشد، و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان برابر با 234 نفر می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی و همبستگی  است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید، ضریب آلفای کرونباخ (پرسشنامه ابعاداصلی شغل 930/0 و پرسشنامه تعهد سازمانی 958/0 می باشد، نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد: بین ابعاد اصلی شغل با تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات