بررسی وجدان کاری در سلامت اداری کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد تهران جنوب

چکیده

بررسی وجدان کاری در سلامت اداری کارکنان
چکیده
تصمیم گیری درست سازمانی جز در سایه سلامت اداری مهیا نمی‌شود که نتیجه آن کارآمدی و اثر بخشی خدمات سازمانی می باشد. عوامل مختلفی بر شکل گیری سلامت اداری در سازمانها نقش دارند. وجدان کاری نیز می‌تواند از جمله از عوامل موثر بر سلامت اداری می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی وجدان کاری بر سلامت اداری در شهرداری استان خراسان رضوی در سال 94 می‌باشد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر قصد دارد بدون دستکاری در متغیرهای مورد نظر به شرح مفصلی از متغیر‌های وجدان کاری کارکنان و شرایط مربوط به سلامت اداری بپردازد، لذا روش توصیفی پیمایشی را به کار برده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین متغیرهای پرکاری کارکنان، کیفیت کاری کارکنان، کنترل درونی کارکنان، استفاده حداکثر از منابع کارکنان و انگیزه‌های درونی مانند ارزشهای دینی، فرهنگی، شخصی با سلامت اداری شهرداری استان خراسان رضوی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات