شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 کارمند

2 هیات علمی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. در تحقیق حاضر رابطه بین کارگروهی، آموزش، گردش شغلی، ارتقای مسئولیت کارکنان، پاداش و مزایا، امنیت شغلی، مشارکت کارکنان بر بهره وری کارکنان ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین برای این منظور پژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت داده ها کمی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه ای - میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنانی است که در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند که تعداد آنها 576 نفر می‌باشد و با توجه به تعداد محدود جامعه آماری و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 230 نفر محاسبه شد. برای توزیع پرسشنامه ها از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و ضرایب نشان داد که ابزار جمع آوری اطلاعات از پایایی بالایی لازم برخور دار می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 4، 1 و 2 - شماره پیاپی 11
بهار و تابستان
شهریور 1394
صفحه 25-34
  • تاریخ دریافت: 23 دی 1395
  • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1395
  • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 20 فروردین 1396