تاثیر راهبردهای تجاری و سطوح هزینه نمایندگی بر عملکرد شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دانشکده مدیریت و حسابداری

2 موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر راهبردهای تجاری و سطوح هزینه نمایندگی، بر عملکرد شرکت ها می پردازد.این تحقیق، از نوع کاربردی و هدف آن، ارائه راهبردهای تجاری برتر در سطوح هزینه های نمایندگی می باشد، بطوری که بتواند عملکرد مطلوبی را برای شرکت ها به ارمغان آورد.برای این منظور نمونه ای متشکل از 90 شرکت، طی دوره زمانی 1394-1384 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهش حاضر مبتنی بر صورت های مالی حسابرسی شده می باشد.جهت بررسی فرضیه‌ها و ارتباط بین متغیرها، از رگرسیون پنل دیتا، بهره گرفته شده است.به منظور تفکیک راهبردهای تجاری، با استفاده از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی شرکت ها به دو گروه متمایز ساز و رهبری در هزینه طبقه بندی شدند.نتایج نشان داد تعامل راهبرد رهبری در هزینه با هزینه نمایندگی پایین، تاثیر مثبت و معنادار و تعامل راهبرد متمایزساز با هزینه نمایندگی بالا، تاثیر منفی و معنادار بر عملکرد شرکت دارد.
واژه های کلیدی : راهبرد متمایزساز، راهبرد رهبری در هزینه ، هزینه نمایندگی، عملکرد شرکت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 4، 1 و 2 - شماره پیاپی 11
بهار و تابستان
شهریور 1394
صفحه 35-44
  • تاریخ دریافت: 14 دی 1395
  • تاریخ بازنگری: 19 بهمن 1395
  • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 20 فروردین 1396