بررسی تاثیر اهرم مالی پایین‌تر بر رابطه بین کیفیت سود و سیاست‌های تامین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ،گروه حسابداری،ارومیه،ایران

2 حسابداری،علوم انسانی،دانشگاه آزاد،جلفا،ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، گروه حسابداری، مرند، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین تصمیمات پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیمات مربوط به تامین مالی است. تامین مالی یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری می‌باشد. اتخاذ سیاست‌های تامین مالی توسط مدیران، نقش بسزایی در کنترل ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. با این حال شناخت عوامل موثر بر تصمیمات تامین مالی مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی تاثیراهرم مالی پایین‌تر بر رابطه بین کیفیت سود وسیاست‌های تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1393 می‌باشد روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده و از رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اهرم مالی پایین تربر رابطه بین کیفیت سود و تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی تاثیر ندارد ولی بر رابطه بین کیفیت سود و تأمین مالی از طریق بدهی تاثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقدمه

سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به طور عام به رقم سود توجه ویژه‌ای دارند. آنها سود بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت‌تر تلقی می‌کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکت‌هایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است؛ بنابراین سود‌های گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم‌گیری مالی، دارای اعتبار ویژه‌ای است و تحلیل گران مالی متفق القول سود را به عنوان یک عامل اساسی در بررسی‌ها و قضاوت‌های خود مدنظر قرار می‌دهند. مدیران انگیزه قوی دارند که سود را مدیریت کنند. مدیران واحدهای تجاری سعی می‌کنند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود (ویلد[1]، 2001: 25). منظور از مدیریت سود در واقع، نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف دلخواه است. استقراض یکی از گزینه‌های مطلوب برای مدیران است؛ اما آنچه اعتبار دهندگان در خصوص اعطای اعتبار اهمیت دارد، توان پ