ارزیابی میزان بهره‌وری نیروی انسانی بر اساس مدل استاندارد تعالی منابع انسانی(APEX ) و مدل اچیو ( مورد مطالعه:یکی از شرکت‌های دولتی همدان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 مدیریت / دانشگاه پیام نور

2 دکتری مدیریت دانشگاه تهران

3 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر " ارزیابی میزان بهره‌وری نیروی انسانی شرکت و ارایه راه‌کارهایی در جهت ارتقاء سطح بهره‌وری" است. این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که در سال 1393 در یکی از شرکت‌های دولتی همدانانجام گرفت. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کارکنان یکی از شرکت‌های دولتی همدان است. حجم نمونه مورد مطالعه130 نفر می‌باشد. در این پژوهش از دو مدل برای اندازه گیری بهره‌وری شرکت استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه اچیو و پرسشنامه مدل استاندارد تعالی منابع انسانی(APEX) است، که روایی پرسشنامه ها با کمک اساتید و کارشناسان مورد تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اچیو 85 درصد و برای پرسشنامه مدل استاندارد تعالی منابع انسانی 95 درصد تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون های نرمال، کولموگروف- اسمیرنف، تک نمونه‌ای، فریدمن و آزمون های آماری توصیفی استفاده شد. نتایج بدست آمده از دو مدل مذکور نشان می‌دهد وضعیت بهره‌وری منابع انسانی در شرکت در حد متوسط می‌باشد، به نحویکه در مدل اچیو از متوسط کمی کمتر و در مدل استاندارد تعالی منابع انسانی از متوسط کمی بیشتر می‌باشد.که این امر نیازمند برنامه ریزی و توجه مدیران شرکت به بهره‌وری منابع انسانی در شرکت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abbas Abbaspour, Morteza Badri. "The Relationship between Psychological Empowerment and Effective Factors on Human Resource Efficiency." Journal of Management Studies (Improvement and Development) 24, no. 79 (2014): 73-100.
Aldini, Mohammad Reza Zein, "Investigating the Effect of Quality of Work Life on Human Resources Productivity of Public Banks in Fars Province." International Conference on Humanities and Behavioral Studies, Tehran, 2014, https://www.civilica.com/Paper-ICHCONF01-ICHCONF01_051.html.
Ali Atafar, Hossein Mansouri, Abbas Hasani, "Measurement of Human Resources Productivity in the Electricity Industry Using the Achieve Model." 26th International Electricity Conference, Tehran, 2011, https://www.civilica.com/Paper-PSC26-PSC26_261.html.
Azadeh Ghadir, Alireza Pouya, "Prioritizing Factors Affecting Human Resource Productivity in Line with Strategic Goals and Prospects (Case Study: North Khorasan Governorate),." 10th International Conference on Strategic Management, Tehran, 2013, 2013, http://www.civilica.com/Paper-ICSM10-ICSM10_007.html.
Bahman Pour-Ghorban, Mohsen MalekMohammadi, Rohollah Sami'ee, "Intellectual Capital, the Driving Force of Human Resource Productivity." National conference on management and accounting in the modern world of business, economics and culture, Aliabad-e Katul, 2013, http://www.civilica.com/Paper-NATIONCONF01-NATIONCONF01_093.html.
Enterprise, Singapore. "Interpretation Guide to the Business Excellence Niche Standard (People) " Last modified 2010. Accessed. http://www.spring.gov.sg/Building-Trust/Business-Excellence/Apply-for-a-BE-Certification-Award/BE-Awards/Documents/BE_Niche_Standarads.pdf
Fereydonian, Maryam. "Factors Affecting Productivity of the Employees of Gas Powered Plant Company." Last modified 2001. Accessed. http://athir.blogfa.com/post-1934.aspx.
Hall, Linda McGillis. "Nursing Intellectual Capital: A Theoretical Approach for Analyzing Nursing Productivity." Nursing economics 21, no. 1 (2003): 14.
Hersey, Paul, Kenneth H Blanchard, and Dewey E Johnson. Management of Organizational Behavior. Prentice hall Upper Saddle River, NJ, 1996.
Hessam Aldin Najafi Rad, Mahdie Sadeghi, "Analysis of Factors Affecting Human Resources Productivity in Khoshgovar Industrial Group." International Management Conference in the 21st Century, Tehran, 2014, http://www.civilica.com/Paper-ICMNG01-ICMNG01_558.html.
Heydari, Nazar. "Investigating Factors Affecting Empowerment and Productivity of Human Resources " First conference on economics and applied management with national approach  (2014). https://www.civilica.com/Paper-TOROUD01-TOROUD01_083.html.
Hojjatollah Dareh, Ali Kameli, Mina Khakestari, "Investigating the Relationship between Emotional Intelligence, Social Capital, Human Resource Development and Human Resource Productivity. Case Study: National Tax Administration ,North Khorasan Province." 1st National Conference on R & D in the third millennium, Aliabad-e Katul, 2014, https://www.civilica.com/Paper-RDTM01-RDTM01_080.html.
Ilati, Fariba. "Impact of Total Quality Management and Knowledge Management on Labor Productivity of the Industrial Sector (Case Study of Urban Water and Wastewater Industry of Urmia)." Master's Degree, Urmia University of Technology, 2014.
Kavosi, Esmaeel. "The Role of Strategic Planning in Human Resource Development." Public Policy in Management (Former Public Management Quarterly) 1, no. 2 (2010): 151-85. http://ijpa.srbiau.ac.ir/article_4983.html.
Khaki, Gholamreza. Productivity Management (Analysis in the Organization). Koohsar, 2009.
Mehdi Barimani, Mehdi Rahmani, "Assessment of Solutions for Improvement in Human Resource Productivity (Case Study: Tehran Municipality, Civic Services)." International Management Conference, Challenges and Solutions, Shiraz, 2013, http://www.civilica.com/Paper-ICMM01-ICMM01_0337.html.
Mehdi Kheirandish, Mohammad Bakhshande. "The Role of Organizational Culture in Promoting Human Resource Efficiency; a Case Study." Human Resources Studies Quarterly 1, no. 1 (2011). https://www.civilica.com/Paper-JR_JHRS-JR_JHRS-1-1_004.html.
Mehdi Rahmani, Mehdi Barimani, Ehsan Ma'ani, "Investigating the Impact of Education on Promoting Human Resource Efficiency in Tehran Municipality, Case Study, Deputy of Civic Services." Second International Management Conference, Entrepreneurship and Economic Development, Qom, 2013, https://www.civilica.com/Paper-EME02-EME02_1025.html.
 
Mehrdad Matani, Raheleh Soltani, "Investigating the Impact of Applying Dimensions and Components  of Empowerment on Human Resource Efficiency." Regional Conference on the Role of Management and Accounting in Organizational Excellence and Solving Financial Crises, Chalus, 2012, https://www.civilica.com/Paper-RMAOEFC01-RMAOEFC01_003.html.
Mirsepasi, Naser. "Management of Strategic Performance in Empowering Managers and Staff and Strengthening Organization’s Social Capital." In Strategic Management of Human Resources and Occupational Relationships (Practices and Papers), 296-302. Tehran: Mir Publication, 2005.
Mohammad Hossein Yarmohammadian, Hossein Sheibani, "Investigating the Relationship between Human Resource Productivity and Curriculum Planning." 3rd National Conference on Pathology of Organizational Training with a Practical Approach Based on Executives Experiences in Organizations, Tehran, 2014, https://www.civilica.com/Paper-CORGEDU03-CORGEDU03_015.html.
Moshfeghi, Somay'yeh, "Investigating the Factors Affecting Productivity Productivity." Regional Conference on National Production, Supporting the  Iranian Labor Force and Capital, Bandar-e Gaz, 2012, http://www.civilica.com/Paper-NADEV01-NADEV01_021.html.
Motlagh, Farhad Shafipour, "Evaluation of Factors Affecting Human Resource Efficiency in Islamic Azad University Branch Fifth in Order to Provide a Prediction Model." Second National Conference on Modern Management Science, Gorgan, 2013, http://www.civilica.com/Paper-CMMS02-CMMS02_440.html.
Nasrpour, Hamid. "The Necessity of Paying Attention to Human Resource Productivity and Factors Affecting It." Ta'aavon2003.
Rahmani, Hadi, "Investigating Effective Factors Improving Human Resource Efficiency in Organizations. Case Study of Shahin Shahr Telecommunication Company." 1st National Conference on Business Management Engineering, Kerman, 2012, https://www.civilica.com/Paper-EBM01-EBM01_017.html.
Rezaee, Ardeshir. "Organizational Management and Human Resource Productivity." Tadbir2003.
Rezgar Mohammadi, Habib Honari, Sara Keshkar, "Investigating the Relationship between Knowledge Management Systems in a Learning Organization and Human Resource Efficiency in Selected Sport Federations." 6th National Conference of Physical Education Students in Iran, Tehran, 2011, https://www.civilica.com/Paper-SSTU06-SSTU06_238.html.
Seyed Reza Seyed Javadin, Mohammad Reza Atarodi, "Factors Affecting Productivity of Knowledge Workers in Iran's Automotive Industry." National Conference on Productivity and Development, Tabriz, 2005.
Shahram Keshavarzi, Atena Vafaee, Davood Agha'ee, "Effect of Dimensions of Emotional Intelligence on Human Resources Productivity in Insurance Industries (Case Study of Asia Insurance in East Azarbaijan Province)." The First Annual Conference on Modern Management Science, Gorgan, 2012, https://www.civilica.com/Paper-CMMS01-CMMS01_146.html.
Siavosh Nosratpanah, Kaveh Hasani, Omid Yazdi. "The Relationship between Quality of Work Life and Human Resources Productivity." Quarterly Journal of Human Resource Management Researches Imam Hossein (PBUH) University of Technology 4, no. 1 (2012): 189-206. http://journals.ihu.ac.ir/index.php/hrmj/article/view/1802.
Singapore, Enterprise. "Business Excellence Niche Standards." Singapore Government. Last modified 2014. Accessed 2018. https://www.enterprisesg.gov.sg/default.aspx.
Tohfeh, Mohammad Rasoul. "Investigating the Relationship between Triplet Management Skills and Human Resource Productivity in Fars Power Distribution Company." International Management Conference in the 21st Century  (2014). https://www.civilica.com/Paper-ICMNG01-ICMNG01_623.html.
دوره 5، 3و4 - شماره پیاپی 14
پاییز و زمستان
اسفند 1395
صفحه 17-32
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 15 اسفند 1396