رابطه مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل‌گری عزت‌نفس سازمانی (موردمطالعه: آموزش‌وپرورش تبادکان مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

پژوهش با هدف بررسی رابطه مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیلگری عزت نفس سازمانی به مرحله اجرا در آمده است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه تبادکان خراسان رضوی در نظر گرفته شدهاند که تعداد آن‌ها 110 نفر میباشند که از میان آن‌ها تعداد 85 نفر بهعنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی – همبستگی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بود که پرسشنامه مدیریت تصویرسازی وین و فریس(1990)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان(1988) و عزت نفس مبتنی بر سازمان پیرس و همکاران(1989) مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (760/0، 886/0، 902/0) به دست آمده که می توان گفت ابزار از پایایی مناسب برخوردار است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. ابتدا جهت تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد نظر از پارامترهای توصیفی شامل جداول و نمودارهای فراوانی و در قسمت آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار SPSS 21 از روش رگرسیون چندگانه و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که بین مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تأیید نقش تعدیل کنندگی عزت نفس در رابطه بین مدیریت تصویرسازی و رفتار شهروندی سازمانی حکایت دارد، در انتها پیشنهاداتی برای هر یک از فرضیات بیان گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Appelbaum, Steven & Nicolas Bartolomucci & Erika Beaumier & Jonathan Boulanger & Rodney Corrigan & Isabelle Dore & Chrystine Girard & Carlo Serroni (2004). Organizational Citizenship Behavior: a Case Study of Culture, Leadership and Trust, Management Decision Vol.42, No.1, p.13-40.
Abbaspour, Abbas & Sajadinasab,Amir Naser & Karimi,Toraj & Yazdani, Hamid Reza (1389). Extra Role Behaviors For The Good Of Organization Or The One Itself: The Impact Of Upward Impression Management On OCB, Public Administration, Vol 2. No. 5. p. 107-124.
Bienstock, C. Carol & W. Carol Demoranville & K. Rachel Smith (2003). Organizational Citizenship Behavior and Service Quality, Journal of Services Marketing, Vol.17, No.4, P.357-378.
Branden, Nathaniel (1379). Psychology Of Self Esteem, Translation: Mehdi Gharacheh Daghi. Tehran: First Publication, First Edition.
Branden, Nathaniel (1376). Psychology Of Self-Respect, Translation: Jamal Hashemi. Tehran: Publishing Co. Publication Co. Second Edition.
Biyabangard, Ismaeil (1384). Relationship Between Self-Esteem, Motivation For Progress And Academic Achievement In Third Year High School Students In Tehran, Psychological Studies, Vol, 1. No 4-5. Pp. 5-18.
Castro, C.B & Armario, E. M and Ruiz, D.M, (2004), “The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty”, International journal of Service industry management, Vol.15, No.1, pp 27-53.
ceyadat, Seyyed Ali & Kazemi, Iraj & Mokhtaripor, Marziyeh(1389). A Comparative Study Of The Relationship Between Organizational Intelligence And Team Leadership Among Faculty Members Of Isfahan Public Universities, Governmental Perspectives, 1.
Fisk, R.P. & Grover,S.J (1996). Applications of impression management and the drama metaphor in marketing: an introduction", European Journal of Marketing, Vol. 30 Iss: 9, pp.6 – 12.
Gholamhosseini, Ismail, Bojani, Hossein, Molekinia, Emad (1389). Effective Factors, Components And Consequences Of Organizational Citizenship Behavior.
Korkmaz, T and Arpacı. Ebru, (2009) “Relationship of organizational citizenship behavior with emotional intelligence”, Procedia Social and Behavioral Sciences, vol 1, pp1.
Kiyakajori, Davood And Hosseinzadeh, Sima, (1393). Knowledge Of Advanced Organizational Behavior, Tehran: Publishing House Mehraban Publishing.
Mirsepasi, Niloofar, Rajabi Farjad, Hajia, Ebrahimiyan, Marzieh (1394). The Role Of Organizational Citizenship Behavior In Assessing The Performance Of Employees Of Islamic Azad University, Islamshahr Unit, Quarterly Journal Of Public Administration. 5 Year, No. 13 & 14. Pp. 31-44.
Monzavi, Fatemeh & Hemati Nodost Gilani, Mahnaz & Hasanzadeh, Mohammad Sadegh(1394). The Relationship Between Spirituality In The Workplace And Organizational Self-Esteem, Journal Of Organizational Behavior Studies. Year 4, No 1. Pp 74-51.
Nekoiyan, Nozar (1380). Creating Self-Esteem In The Workplace, Tehran, Tadbir: No. 117.
Podsakoff, P. M and Mackenzie, S. B, (1997), “Impact of organizational citizenship behavior on organizational performance: A review and suggestions for future research”, Journal of Human Performance, Vol. 10, pp.133-151.
Rezaian,Ali (1386). Management Of Political Behaviors In Organizations (Advanced Organizational Behavior Management), Tehran: Organization For The Study And Compilation Of Humanities Books Of Universities,samt Publications.
Rastegar, Abbas Ali And Yazdani Ziarat, Mohammad, (1393). The Effect Of Political Skills On The Ability Of Using Other Personality Image Management Techniques: North Khorasan Governor's Staff, Enterprise Resource Management Research. Vol 3, No 3.
Rezaeifar, Hamid And Montazarataye, Mahboubeh, (1393). Recognition Of Organizational Communication (With The Approach Of Human Relations), Mashad: Marandiz Publishing.
Soren, semeih & M.Onur Balkan (2013). The effect of impression management tactics on emotional expressions: research on banking sector. Journal of global.
Sakhravi, Reza & Zahiri,Azita & Ahmadi Chagni,Sahar & Karami Rad, Behnam (1392). Investigating The Relationship Between Organizational Justice And Organizational Self-Esteem Considering The Role Of Mediation Of Perceived Organizational Support Among Employees, Journal Of Social Psychology. 8 Year. No29.Pp 75-84.
Sherafat, Shapur & Roshan Nezhad,Mozhgan & Karimi, Eslam & Golipor, Aryan, (1393). Investigating The Effect Management Tactics Effects On Success In The Professional Route: Martyr Foundation And The Affaires, Human Resource Management Research. Vol 4. No 3.
Sadeghian, Fatemeh & Abedi, Mohammad Reza & Baghban, Iran, (1388). The Relationship Between Organizational Self-Esteem With Organizational Feedback And Job Adjustment And Types Of Personality Education Staff In The Lower Jarqouyeh Region Of Isfahan Province, Journal Of Educational And Psychological Research, Vol. 4, No. 2, Pp49-66.
Sadeghian, Fatemeh & Abedi, Mohammad Reza & Baghban, Iran (1389). The Effect Of Job Stories Therapy On The Job Satisfaction And Self-Esteem Of Education Staff In Jarghouyeh Region Of Isfahan Province. New Educational Thoughts. Vol 6, Issue 3. Pp115-138.
Senobary, Mohammad And Rezaei, Mohammad Ali (1389). The Relationship Between Job Characteristics And Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role Of Job Satisfaction, Two Human Developmental Policies. 7 Year No. 32.
Vigoda,Eran (2000).Internal Politics in Public Administration Systems: An Empirical Examination of Its Relationship With Job Congruence, Organizational Citizenship Behavior, and In-Role Performance. Public Personnel Management Volume 29 No. 2,185-210.
Wayne S.J. Ferris G.R (1990). In fluence tactics, affect and exchange quality in supervisor-subordinate interactions: A laboratory experiment and field study. Journal of applied psychology 75(5) 487-499.