الگوی عّلی روابط بین سیرت نیکوی مدیران (به عنوان یک اصل اخلاقی) بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری کیفیت زندگی کاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 مدیریت دولتی /دانشکده علوم انسانی / دانشگاه آزاد واحد بناب

2 استادیار علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

3 مدیریت دولتی، علوم انسانی, بناب؛ ایران

چکیده

اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ افراد ﺳﻴﺮت و باطن اﻓﺮاد را نمایان می کند .هدف از این پژوهش تبیین تاثیر سیرت نیکوی مدیران به عنوان یک اصل اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری کیفیت زندگی کاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر 398 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی می باشد که از طریق فرمول کوکران،197 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد سیرت نیکوی مدیران نصراصفهانی(1391)، رفتار شهروندی سازمانی ارگان (1988) و کیفیت زندگی کاری والتون(1973) استفاده شده است. به منظور آزمون نیکویی برازش از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل صورت گرفت. نتایج تحلیل نشان داد، سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری تاثیر مثبت و معنا داری دارد. سیرت نیکوی مدیران به میزان 65% از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را به طور مستقیم تبیین می کند و سیرت نیکوی مدیران به میزان 97در صد از تغییرات کیفیت زندگی کاری را تبیین می کند. از سوی دیگر متغیر سیرت نیکوی مدیران به طورغیر مستقیم و از طریق متغیر میانجی کیفیت زندگی کاری به میزان 32% بر متغیر کیفیت زندگی کاری(ضریب مسیر دو متغیر 33/0*97/0) تاثیر دارد. همچنین مولفه ی دلسوزی با 0.26 و حُسن خلق با 0.25 بیشترین تاثیر را بر روی رفتار شهروندی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abedi Sharbani ,Ali Akbar. Seyyed Jalili,Mehrdad . Nasr Esfahani,  Ali (2015). Investigating the Relationship Between Sikr Niko and Organizational Commitment and Organizational Silence. Quarterly Journal of Public Administration Outlook - Vol. 6, No. 23, Autumn 1394.
Quarterly Journal of Public Administration Outlook - Vol. 6, No. 23, Autumn 1394.
Balliett, T & Kelloway, E. K. (2011).Virtuous Leaders: Assessing Character Strengths in the Workplace. Canadian Journal of Administrative Sciences. 28, 270–283.
Barker, C. & Coy, R. (2003). The 7 Heavenly Virtues of Leadership, Management Today Series, McGraw-Hill, Sydney
Bienstock, C. C., DeMoranville, C.W. and Smith R.K. (2004). " Organizational Citizenship Behavior and Service Quality ", Journal of Service Marketing,Vol.17, No.4, 357-378.
Davari, Ali, Rezazadeh, Arash (2013). Structural Equation Modeling with PLS Software, Jihad-e-Publishing, Third Edition. (Persian).
Delshad Tehrani, Mostafa (2010), Law and Justice in Nahjolbalaghe, Nahjolbalaghe Research Quarterly, p.67-91 (Persian).
Fassina. Neil E, David A. Jones And Krista L. Uggerslev (2008):Meta-analytic tests of relationships between organizational justice and citizenship behavior: testing agent-system and shared-variance models. Journal ofOrganizational Behavior 29, 805–828.
Keshavarz M, Khademi S, Shaeian N, Abbaspour S. The Relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment of Staff  of Torbat Heydarieh University of Medical Sciences. Journal of Torbat-e-Heydarieh University of Medical Sciences 2013;  1(1): 50-58. (Persian)
Latan, H. Ramli, N. (2017). The Results of Partial Least Squares-Structural Equation Modelling Analyses (PLS-SEM): http://ssrn.com/abstract=2364191.
Marta K.M. Janet, Sing hapakdi  Anusorn, Lee Dong-Jan, Joseph Sirgy. M, Kalayanee Koonmee, Busaya, (2013). Virakul, Perceptions about ethics institutionalization and quality of work life: Thai versus American marketing managers, Journal of Business Research. 66. 381-389.
Mehdi Zadeh Ashrafi, Ali, Ilyika, Hossein Ali (2009). The Study of the Relationship between Quality of Work Life (WQL) and the Performance of Employees of the Islamic Azad University of Firooz Kooh Based on the Walton Model, Management Quarterly, 7th, Sh., 20. (Persian).
Morhed, Grigio, Griffin, Ricky (2008). Organizational Behavior, Alvani Translation, Mahdi and Memarzadeh, Gholamreza. Tehran: Pearl. (Persian).
Nasr Esfahani, Ali (2010). Assessing the Good Behavior of Managers, The Perspective of Public Administration, 1, pp. 115-127. (Persian).
Nasr Esfahani, Ali, Faraji, Mojtaba, Amiri, Zainab (2012). The Effect of Good Managers 'Excellence on Employees' Happiness Based on Islamic teachings. Two Journal of Islamic Management, Vol. 20, No. 1, pp. 61-79. (Persian).
Najafian, Mehdi, Lisani, Mehdi, Lisani, Mahboubeh (1393). The Place of Integrity, Responsibility, Compassion and Forgiveness of Managers in the Islamic Education System, Journal of Education, Islamic Studies, Vol. 6, No. 9, pp. 125-146. .(Persian).
Pour Soltani Zarandi, Hussein; Amir Jaydander, Ramin; (2013). Relationship between Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior of Physical Education Teachers in Mashhad, Sport Management Journal, No. 16. (Persian).
Shahbazi, Behzad, Vaezi, Mozaffaraddin, Saneipour, Hadi (2009). Explaining the relationship between the quality of work life and the performance of managers at the departments of Isfahan University. Public Administration, Volume 1, Number 3, Pages 69 to 84 (Persian).
Shermacheren, John R. (2007). Management and Organizational Behavior, Translation by Iran Nejad Parizi, Mehdi. Tehran, Publishing Managers, Second Edition. (Persian).
Sharif Zadeh, Fattah. Kheirandish, Mehdi (2009) Analysis of the relationship between quality of working life (QWL) and employee performance in Iran Khodro Diesel Co. Management Research, No. 3
Walton, R.E. (1973). Quality of work life: what is it?, Sloan management review, fall. Wright, T. A. (2010b). Much more than meets the eye: The role of psychological wellbeing in job performance, employee retention and cardiovascular health, Organizational Dynamics, 39, 24-36.
 
دوره 5، 3و4 - شماره پیاپی 14
پاییز و زمستان
اسفند 1395
صفحه 47-59
  • تاریخ دریافت: 09 اسفند 1396
  • تاریخ بازنگری: 25 اسفند 1396
  • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 14 فروردین 1397