تأثیر کمالگرایی کارکنان بر اثربخشی سازمانی با مطالعه نقش میانجی بهبود عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسنده

استاد یار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

چکیده
 
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کمالگرایی کارکنان بر اثربخشی سازمانی با مطالعه نقش میانجی بهبود عملکرد شغلی کارکنان انجام گرفت. از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال 96 می­باشد که تعداد آنها 550 می‌باشد.. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 223 نفر برآورد و از روش نمونه­گیری تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه­ استاندارد می‌باشد. جهت بررسی روائی و پایایی ابزارهای اندازه­گیری به نتایج مدل اندازه­گیری استناد شد . بررسی مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ابزارهای اندازه­گیری بیشتر از 0.7 بود که نشان داد پرسشنامه­های از پایایی لازم برخوردار هستند. برای تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شد.نتایج آزمون فرضیات نشان داد که کمالگرایی کارکنان بر اثربخشی سازمانی با مطالعه نقش میانجی عملکرد شغلی کارکنان تأثیر دارد.براساس یافته های پژوهش، مدیران می‌توانند از طریق اثربخشی سازمانی و بهبود عملکرد شغلی کارکنان، زمینه کمالگرایی کارکنان را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 5، 3و4 - شماره پیاپی 14
پاییز و زمستان
اسفند 1395
صفحه 97-114
  • تاریخ دریافت: 24 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 08 اسفند 1396
  • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 12 اسفند 1396