شناسایی و اولویت بندی راهکارهای زنجیره تأمین سبز در حوزه بسته بندی مواد غذایی (مورد مطالعه: شرکتهای مانی ماس و پانل در شهرستان فسا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاداسلامیواحدقشم. قشم. ایران

2 استادیار. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم. قشم. ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی راهکارهای زنجیره تأمین سبز در حوزه بسته بندی مواد غذایی میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی، از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نظر روش، تحلیل محتوا میباشد. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان شرکت های مانی ماس و پانل در شهرستان فسا به تعداد 70 نفر میباشند. در مصاحبه تعداد 20 نفر از کارشناسان با استفاده از روش گلوله برفی، و در پرسشنامه هر 70 کارشناس با استفاده از روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از ابزار مصاحبه و روش تحلیل محتوا در ارتباط با زنجیره تأمین سبز در حوزه بسته بندی مواد غذایی 40 راهکار (استفاده از تمام دانش سازمان و حتی سازمان های خارجی جهت ارائه بهترین طرح و ویژگی های بسته بندی؛ تأسیس مراکز جمع آوری، تعمیر و بازیافت بسته بندی ها؛ و ...) شناسایی، و با استفاده از پرسشنامه رتبه بندی شدند. نتایج رتبه بندی ها نشان داد که 5 راهکاری که بالاترین رتبه را کسب نمودند به ترتیب عبارتند از: استفاده از نانو تکنولوژی جهت کاهش ضایعات و بهبود خواص بسته بندی پلیمری رتبه اول؛ طراحی بسته بندی ها با استفاده از تکنولوژی های جدید، با هدف کاهش مصرف مواد اولیه و انرژی مصرفی رتبه دوم؛ طراحی بسته بندی ها با استفاده از تکنولوژی های جدید، جهت استفاده مجدد، بازسازی و بازیافت مجدد رتبه سوم؛ نصب برچسب‌های «قابل بازیافت» روی بسته‌ها رتبه چهارم؛ صرفه‌جویی در فرایند بسته‌بندی در حالی ‌که محصول به خوبی محافظت شود رتبه پنجم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات