بررسی وضعیت توسعه استراتژیک توسط رهبران اجرائی و رابطه آن با عملکرد مالی در سازمانهای دولتی شهرستان مهاباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسنده

استاد یار، گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت توسعه استراتژیک توسط رهبران اجرائی و رابطه آن با عملکرد مالی در سازمانهای دولتی شهرستان مهاباد می باشد. که به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری این تحقیق شامل مدیران سازمان های دولتی شهرستان مهاباد می باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان تعداد 200 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون کلموگراف-اسمیرنوف و آزمون t مستقل استفاده شد. فرضیه اول به بررسی وضعیت ویژگی های توسعه رهبری استراتژیک رهبران اجرایی در سازمان های دولتی شهرستان مهاباد با استفاده از آزمون t تک نمونه ای پرداخته است. نتایج به دست آمده از این آزمون نشان داد که کلیه مولفه های توسعه رهبری استراتژیک در سازمان های دولتی شهرستان مهاباد پایین تر از حد متوسط می باشد. در فرضیه دوم به بررسی روابط همبستگی مولفه های توسعه استراتژیک رهبران با عملکرد مالی با استفاده از همبستگی پیرسون پرداخته که نتایج نشان دهنده همبستگی بین همه مولفه ها وجود دارد. در فرضیه سوم به بررسی تفاوت اهمیت ویژِگی های توسعه استراتژیک رهبران اجرایی در عملکرد مالی با استفاده از آزمون فریدمن پرداخته شده است. با توجه به نتایج این فرضیه ویژِگی های توسعه استراتژیک رهبران اجرایی در عملکرد مالی از نظر عملکرد دارای تفاوت هایی بودند. به طوری که وصل شدن به استراتژی سازمان بیشتر از همه عوامل در بهبود عملکرد مالی سازمان ها تأثیر دارد. و داشتن برنامه توسعه فردی براساس بازخوردها کمترین میزان را بخود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 6، 3 و 4 - شماره پیاپی 16
پاییز و زمستان
اسفند 1396
صفحه 15-28
  • تاریخ دریافت: 01 اسفند 1396
  • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 23 اسفند 1396