تاثیر ویژگی سازمانهای هوشمند بر عملکرد مالی بانک ایران زمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام حسین،تهران،ایران

2 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق و مشاور ریاست واحد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تغییرات محیطی و رقابتهای فزاینده میان شرکتهای بزرگ و کوچک در فضای کنونی کسب و کار جهان، مدیران را وادار می کند تا هر روز تصمیمات مدیریتی جدیدی اتخاذ کنند. این تصمیمات به طور کل بر روی عملکرد مالی سازمان ها تاثیر گذاشته و شرایط مالی آنها را دگرگون می سازد.بر این اساس هدف از این پژوهش تبیین تاثیر ویژگی سازمانهای هوشمند برعملکرد مالى بانک ایران زمین است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی ، از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد ویژگی های سازمان های هوشمند (الکازاسبه و همکارانش، 2016) و پرسشنامه استاندارد عملکرد مالی عزیزی(1390) می باشد. جامعه آماری این پژوهش 2800 نفر از مدیران و کارکنان بانک ایران زمین در سال 1396 است تعداد نمونه با توجه به جدول کرجسی مورگان 335 نفر بدست آمد.همچنین روش نمونه گیری به صورت طبقه ای وتصادفی ساده می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ویژگی سازمانهای هوشمند از جمله چشم انداز استراتژیک، شایستگی فرهنگی و سیستم مشوق حمایتی بر عملکرد مالى بانک ایران زمین، تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات