تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه عدم اطمینان محیطی (مدیریت ریسک) وارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دکتری حسابداری،مربی گروه حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس. ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

مدیریت ریسک(عدم اطمینان محیطی) یکی از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق رابطه بین مدیریت ریسک بر مبنای عدم اطمینان محیطی و ارزش شرکت(معیار عملکرد شرکت) با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت‌مدیره و حسابرس داخلی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 85 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391-1395 است. در این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزارR استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد با افزایش مدیریت ریسک (عدم اطمینان محیطی)، ارزش شرکت-ها افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین در شرکت‌های دارای مالکان نهادی، رابطه مدیریت ریسک باارزش شرکت بیشتر از سایر شرکت‌ها است ولی این مقدار ازلحاظ آماری معنادار نیست. نتایج همچنین نشان می‌دهد که با افزایش استقلال هیئت‌مدیره، مدیریت ریسک (عدم اطمینان محیطی) بر ارزش شرکت، افزایش معناداری نخواهند داشت. این در حالی است که وجود حسابرس داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تأثیر مدیریت ریسک (عدم اطمینان محیطی) بر ارزش شرکت را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 6، 3 و 4 - شماره پیاپی 16
پاییز و زمستان
اسفند 1396
صفحه 29-44
  • تاریخ دریافت: 07 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 18 اردیبهشت 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 18 اردیبهشت 1397