تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی : شعب بانک ملی شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان در صنعت بانکداری در شعب بانک ملی شهر تبریز صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان حقوقی و حقیقی بانک ملی هستند که دارای حساب جاری در شعبات بانک ملی شهرتبریز می باشند. با توجه به نامحدود فرض نمودن جامعه آماری، تعداد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 385 نفر شد. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از مشتریان بانک ملی شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. درتحقیق حاضر ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر 0.921 بوده، که حاکی از پایایی خوب ابزار اندازه گیری است. در این تحقیق از مدل سروکوال استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کیفیت خدمات و هریک از ابعاد آن بر رضایت مشتری تأثیر مثبت و معنی داری دارند. و همچنین نشان داده شد که از بین ابعاد کیفیت خدمات ملموس بودن دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر رضایت مشتری بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 6، 3 و 4 - شماره پیاپی 16
پاییز و زمستان
اسفند 1396
صفحه 57-70
  • تاریخ دریافت: 08 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 26 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 27 اردیبهشت 1397