راهبردهای ضد بازاریابی و ارزش محصولات صنایع غذایی از دیدگاه مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس ،تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز بازاریابی از روش های جدید و مدرنی پیروی می کند که به صورت مهندسی معکوس و استراتژی ضد بازاریابی برای کسب سهم بازار بیشتر و کسب سود به راه ها و استراتژی های مفید برای بازاریابی پرداخته است.
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیرراهبردهای ضد بازاریابی بر ارزش محصولات صنایع غذایی از دیدگاه مشتریان در شرکت کاله در شهر تهران می باشد. فرضیات این تحقیق به بررسی تاثیر نگرش قبل از اعمال محرکها بر استراتژِیهای ضدبازاریابی ، استراتژیهای ضد بازاریابی بر نگرش بعد از اعمال محرکها ، محرک های در دسترس بر کیفیت ادارک شده، کیفیت ادارک شده بر ارزش محصول، ارزش محصول بر رضایت مشتری، رضایت بر تمایل به خرید مجدد می پردازد. جامعه آماری جامعه نامحدود و تموته گیری تصادفی ساده در سال 1395 در شهر تهران می باشند، این مقاله از لحاظ مبنای هدف کاربردی بوده و روش شناسی استفاده شده از حیث جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای و میدانی است .ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه است که پایایی پرسشنامه و میزان قابلیت اعتماد کلیه داده ها بالاتر از 0.7بدست آمد. روایی ابزار تحقیق نیز با انجام تکنیک تحلیل عاملی تأئیدی مورد تأئید قرار گرفته است. تایج تحقیق حاضر نیز وجود تاثیر و روابط معنا دار بین متغیرهای این تحقیق شامل نگرش قبل از اعمال محرکها ، استراتژِیهای ضدبازاریابی نگرش بعد از اعمال محرکها ، محرک های در دسترس ، کیفیت ادارک شده، ارزش محصول، رضایت مشتری و تمایل به خرید مجدد را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات