تاثیر حاکمیت شرکتی و اقلام تعهدی اختیاری برچسبندگی هزینه های عملیاتی

نوع مقاله : تحلیلی (ترویجی)

نویسندگان

1 ریس دانشکده پردیس بین الملل قشم و مدیر گروه مدیریت مالی و حسابداری تحصیلات تکمیلی

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

چکیده

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر برخی از مولفه های حاکمیت شرکتی و اقلام تعهدی اختیاری بر چسبندگی هزینه های عملیاتی است. پژوهش های پیشین برای توضیح پدیده چسبندگی هزینه ها، کمتر نقش حاکمیت شرکتی و اقلام تعهدی اختیاری را مورد بررسی قرار داده اند. لذا این پژوهش متفاوت از پیشینه های موجود، تاثیر دو مولفه ی اندازه هئیت مدیره و مالکیت نهادی را به عنوان برخی از متغیرهای حاکمیت شرکتی و اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان معیار مدیریت سود بر چسبندگی هزینه های عملیاتی مورد بررسی قرار داده است. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1394 است که با استفاده از مدلهای رگرسیونی چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از وجود رابطه ای معنی دار بین مولفه های حاکمیت شرکتی مورد نظر و اقلام تعهدی اختیاری با چسبندگی هزینه های عملیاتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 6، 3 و 4 - شماره پیاپی 16
پاییز و زمستان
اسفند 1396
صفحه 87-100
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1395
  • تاریخ بازنگری: 30 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1396