تأثیر ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی بر تصویر ذهنی از شرکت و رفتار مشتریان در شرکت بیمه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار ، آمار ، دانشکده علوم ریاضی و رایانه ، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی پژوهش « بررسی تاثیر ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی بر تصویر ذهنی از شرکت و رفتار مشتریان شرکت بیمه ایران» می باشد. جامعه آماری ، مشتریان شرکت بیمه ایران در تهران می باشند که براساس قاعده نمونه گیری از جامعه نامحدود؛ تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شده اند . روش پژوهش توصیفی پیمایشی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و پیمایشی است. روش آزمون فرضیه ها از طریق تحلیل عاملی و معادلات ساختاری می باشد. با توجه به نتایج آمار توصیفی؛ متغیرهای این پژوهش همگی دارای میانگین بالاتر از حد متوسط بوده اند، که نشان می‌دهد متغیرها در وضعیت مطلوب و رضایت بخشی قرار دارند. نتایج پژوهش نشان داد ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی بر تصویر ذهنی از شرکت و رفتار مشتریان تأثیر مستقیم و معناداری دارد ، و تصویر ذهنی از شرکت بر رفتار مشتریان تاثیر گذار نیست .

کلیدواژه‌ها

موضوعات