تأثیرفضای اخلاقی سازمان از طریق رفتار شهروندی سازمانی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی در شرکت ساپکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 مربی ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تعیین میزان تاثیر فضای اخلاقی سازمان از طریق رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار های ضد تولید در شرکت ساپکو بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان و مدیران شاغل در شرکت ساپکو به تعداد 300 نفرتشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 168 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد فضای اخلاقی سازمان ویکتور و کولن (1988) ، پرسش نامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف ( 2000) و پرسش نامه محقق ساخته رفتارهای ضد تولید سازمانی بود که که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای فضای اخلاقی سازمان 89/0 ، رفتار شهروندی سازمانی 95/0 و رفتارهای ضد تولید سازمانی91/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون تی تک متغیره و الگوسازی معادله ساختاری (SEM )انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فضای اخلاقی سازمان از طریق رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار ضد تولید تاثیر دارد و این تاثیر معنادار بوده و میزان تاثیر کل آن برابر 25/0- می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات