بررسی ارتباط ارزشی حکمرانی خوب و کوچک سازی مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرطبیعی با اشخاص وابسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 کارمند داشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

با انتخاب بهترین معیارها از سازوکارهای راهبری شرکتی می توان از حکمرانی خوب به عنوان بهترین عامل بازدارنده از اقدامات فرصت طلبانه مدیران استفاده نمود. یکی از اقدامات فرصت طلبانه مدیریت، دستکاری بد سود است که با استفاده از معاملات غیرطبیعی با اشخاص وابسته قابل شناسایی است. شناسایی این اقدامات، به بهبود مربوط بودن و سودمند بودن صورت های مالی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری کمک قابل ملاحظه ای می نماید. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط ارزشی حکمرانی خوب و کوچک سازی مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرطبیعی با اشخاص وابسته می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1388 تا 1395 می باشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک بالغ بر 158 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی (پانل دیتا) و رگرسیون چندگانه می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که شناسایی مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته، سطح ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را کاهش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش این است که حکمرانی خوب، مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرطبیعی با اشخاص وابسته را کاهش می دهد. این نتایج گویای ضرورت و اهمیت وجود حکمرانی خوب در شرکت ها و کمک به کوچک سازی مدیریت سود می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات