بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان بانک تجارت استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران و مدرس دانشگاه

2 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران و مدرس دانشگاه

چکیده

امروزه موفقیت سازمان‌ها از یک طرف در گرو توجه ویژه به سرمایه انسانی و ارضای نیازهای آن‌ها، و از طرف دیگر نیازمند توجه ویژه به سرمایه اجتماعی است. سازمان‌ها از اهرم‌های مختلفی برای ارتقاء عملکرد این سرمایه ها استفاده می‌کنند، یکی از این عوامل می‌تواند عدالت سازمانی باشد. عدالت سازمانی باعث شکل‌گیری ابعاد سرمایه اجتماعی شده و بقای سیستم‌های اجتماعی را تضمین می‌کند. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی در بانک تجارت استان اردبیل است. جامعه آماری پژوهش 280 نفر است که 162 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه سنجش عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی است که اعتبار آن‌ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/92 و 0/98 تعیین شد. در این پژوهش ارتباط عدالت سازمانی و ابعاد آن با سرمایه اجتماعی از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات