تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار مشتریان در شرکت بیمه البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق و مشاور ریاست واحد

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه، ، تهران ،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

چکیده

مشتریان نقش مهمی برای سازمان‌ها ایفا می کنند که شناسایی رفتارهایی از آن‌ها که موجب کمک به سازمان در بهبود ارائه خدمات آن باشد، امری حائز اهمیت است، هدف این تحقیق تبین تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار مشتریان در بیمه البرز است . تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای گردآوری داده‌ها توصیفی -پیمایشی است، روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می‌باشد، جامعه ی آماری تحقیق شامل مشتریان بیمه ی البرز در شهر تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای ،حجم آن برابر با 385 نفر درنظر گرفته شده است، به منظور بررسی فرضیات و اهداف تحقیق در ارتباط با تاثیر شهرت سازمانی بر رفتار مشتریان در شرکت بیمه البرز با استفاده‌ی از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از پرسشنامه‌ی استاندارد توزیع شده در نمونه‌ی آماری حاضر به بررسی فرضیات مورد نظر پرداخته شد، نتایج حاصله نشانگر تایید همه‌ی فرضیات در جهت تاثیر شهرت سازمانی در ابعاد وفاداری به برند، کیفیت ادراکی از برند، آگاهی از برند، تداعی برند بر رفتار مشتریان در بیمه‌ی البرز داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات