بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهر‏ه‏وری منابع انسانی با میانجی‌گری هوش عاطفی(مورد مطالعه صنایع نظامی کد 6900)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد گروه مدریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران