بررسی اثر بخشی نظام سلامت در حوزه عملکرد مدیریت (مطالعه موردی: بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)