رابطه مدیریت ریسک و وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 دکتری حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

4 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

چکیده

رابطه مدیریت ریسک و وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
مدیریت ریسک بنگاه با دیدگاهی سیستماتیک، از ریسک‌های موجود در یک صنعت و بنگاه تجاری حداکثر ارزش را ایجاد می‌نماید. تحلیل ورشکستگی یک موضوع بااهمیت برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می‌شود. تعیین عوامل مؤثر بر احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می‌شود و می‌تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 178 شرکت طی دوره 1390 الی1396 باهدف سنجش تأثیر مدیریت ریسک بر وضعیت ورشکستگی شرکت با رویکرد معادلات ساختاری انجام شده است. متغیر مستقل در این پژوهش مدیریت ریسک و متغیر وابسته وضعیت ورشکستگی مالی شرکت است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معکوس مدیریت ریسک بر ریسک ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
کلمات کلیدی:
مدیریت ریسک، ورشکستگی، معادلات ساختاری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 7، شماره 2
شهریور 1397
صفحه 31-46
  • تاریخ دریافت: 23 آذر 1397
  • تاریخ بازنگری: 20 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 25 فروردین 1398