نقش مدیریت مشارکتی در رفتارهای توانمندساز مدیران (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعة نقش مدیریت مشارکتی در رفتارهای توانمندساز مدیران است. جامعة آماری شامل480 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 214 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش به‌لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامۀ مدیریت مشارکتی (شادمان، 1387) و رفتارهای توانمندساز مدیران (باقرزاده خداشهری، 1394) است که جهت تعیین روایی پرسشنامه‌های مذکور از روایی محتوایی استفاده شد و برای سنجش پایایی، از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت که به ترتیب 910/0 و 933/0 بدست آمد. برای تحلیل داده‌های بدست آمده از نرم‌افزار آماری SPSS بکار گرفته شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که بین عوامل مدیریت مشارکتی و رفتارهای توانمندساز مدیران روابط معناداری وجود دارد. رفتارهای توانمندساز مدیران از طریق مدیریت مشارکتی این امکان را می‌تواند برای کارکنان بوجود ‌آورد که آنها نسبت به سازمان احساس تعلق و تعهد بیشتری داشته باشند و با افزایش میزان توانایی‌ها و مهارت‌های کاری و همچنین ارائه ایده‌های جدید، مدیران را در جهت رسیدن به اهداف سازمان یاری رسانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 7، شماره 2
شهریور 1397
صفحه 63-73
  • تاریخ دریافت: 08 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 02 اردیبهشت 1398