بررسی رابطه نظام جبران خدمات و بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی : کارکنان ستادی سازمان اوقاف و امور خیریه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 هیات علمی

2 کارمند سازمان اوقاف و امور خیریه

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه نظام جبران خدمات کارکنان وبهره‌وری نیروی انسانی کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع همبستگی است. از ابزار پرسشنامه که شامل دو نوع پرسشنامه « نظام جبران خدمات » و « بهره‌وری نیروی انسانی » است استفاده شده است که روایی آن ها مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با (849/0) و (876/0) محاسبه شد.جامعه آماری تحقیق، کل مدیران و کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه شامل 300 نفر بوده . 240 نفر از روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که : رابطه‌ی معناداری بین « کیفیت عملکرد نظام جبران خدمات » و « بهره‌وری نیروی انسانی »وجود دارد. و از آنجا که میزان ضریب همبستگی پیرسون برای این آزمون (914/0) می‌باشد، لذا نوع رابطه مثبت بوده و هر یک از ابعاد بهره وری نیروی انسانی تاثیر پذیری مثبت و معناداری از نظام جبران خدمات دارند. همچنین نتایج نشان داد ، تغییرات متغیر بهره وری نیروی انسانی به میزان 5/55% درصد تحت تاثیر تغییرات متغیر های سطح حقوق، مشارکت ، پاداش مالی، مزایا و انگیزش می باشد یا به عبارت دیگر ، سطح حقوق، مشارکت، پاداش مالی، مزایا و انگیزش5/55% درصد از تغییرات بهره وری نیروی انسانی را پیش بینی می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات