بررسی تاثیر فلات زدگی شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت پاکشو با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (تحقیقی)

نویسندگان

1 معاون/گلرنگ

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

فلات شغلی نقطه‌ای است که در آن کارکنان کار خود را غیر چالشی می‌یابند و فرصت کمتری برای توسعه تخصص و توانمندی‌های خود فراهم می‌بینند. از آنجاییکه کارکنان در سازمان، پیشرفت و ارتقا را شاخصی برای موفقیت خود در نظر می گیرند، در صورت فراهم نشدن امکان ارتقا و دستیابی به بالاترین نقاط سازمانی دچار فلات زدگی خواهند شد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر فلات‌زدگی شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت پاکشو، می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت پاکشو تشکیل می‌دهند که تعداد آنها 207 نفر می‌باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 135 نفر می‌باشد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات، از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است. پرسشنامه‌های استاندارد فلات شغلی میلیمن (1992)، تعهد سازمانی آلن و میر (1990)، رضایت شغلی مینه سوتا (2009) و عملکرد شغلی پترسن (1970) میان کارکنان توزیع گردید. پایایی داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آلفای کرونباخ 79/0 محاسبه و تایید گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و روش معادلات ساختاری صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد فلات‌زدگی شغلی از طریق کاهش رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیر منفی دارد ولی به‌طور مستقیم بر میزان تعهد سازمانی و عملکرد شغلی تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 7، شماره 2
شهریور 1397
صفحه 89-99
  • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 03 خرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1397