دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-137 (تابستان) 
4. آسیب شناسی پیاده سازی مدیریت استعداد در سازمان های دولتی ایران

صفحه 47-66

اکرم هادیزاده مقدم؛ حمید رامین مهر؛ امیر سالار محمدی