دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1391، صفحه 1-191 (پاییز)