دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، خرداد 1392، صفحه 1-160 (بهار) 
4. ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس

صفحه 51-72

محمد رضا عباسی استمال؛ میر مهدی میر یعقوب زاده؛ آرمین رجب زاده


7. بررسی رابطه گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

صفحه 119-140

سید فخر الدین احمدی؛ هاشم عسکر زاده؛ حسینعلی بهرامزاده؛ سید جعفر اصفهانی