دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، آذر 1392، صفحه 1-85 (پاییز) 
5. بهبود عملکرد کارکنان با آموزش ضمن‌خدمت

صفحه 43-52

محمد سلطانی؛ سیامک کردستانی؛ الهه احمدیان؛ مینا عنابستانی