دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، اسفند 1392، صفحه 1-93 (زمستان) 
2. رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت‌های بیمه

صفحه 10-17

فرزانه حیدرپور؛ ناصر میر سپاسی؛ حامد آزادی


4. رابطه مؤلفه های نوآوری گرایی و کارآفرینی گرایی با استراتژیهای رقابتی

صفحه 31-36

حسین رضایی دولت آبادی؛ نجیبه عباسی رستمی؛ فرانک صفری شاد


8. مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری در صنعت جهانگردی

صفحه 71-83

عادل صلواتی؛ مجتبی رستمی نوروز آباد؛ سامان رستمی نوروز آباد