دوره و شماره: دوره 4، 1 و 2 - شماره پیاپی 11، شهریور 1394، صفحه 1-90 (بهار و تابستان) 
7. بررسی وجدان کاری در سلامت اداری کارکنان

صفحه 67-76

محسن حمیدیان؛ محمد مهدی قمیان؛ سید حسام وقفی؛ مریم سلمانیان