دوره و شماره: دوره 4، 3 و 4 - شماره پیاپی 12، بهمن 1394، صفحه 1-96 (پاییز و زمستان) 
2. تاثیر انتظارات مشتریان در استفاده (نهایی) واقعی از اینترنت بانک

صفحه 13-22

امیر حسین پهلوان؛ زهرا امیر حسینی؛ شادی ادیبی فرد