دوره و شماره: دوره 5، 1و2 - شماره پیاپی 13، شهریور 1395، صفحه 1-110 (بهار و تابستان) 
بررسی رابطه‌ بین مؤلفه‌های نگرش سازمانی با جو سازمانی (مطالعه موردی بانک ملی)

صفحه 47-59

سید حسام وقفی؛ سامیران خواجه زاده؛ محمد مهدی قمیان؛ کاوه پرندین